Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

Oferta zakupu srebrnych sztab jest przeznaczona dla osób fizycznych i prawnych chcących nabyć metale szlachetne.

Właścicielem serwisu (zwanym dalej „Spółką”) jest Tradercompany Ltd. z siedzibą pod adresem 21 Navigation Business Village, Navigation Way, Ashton-On-Ribble, Preston, Lancashire, England, PR2 2YP. Administratorem danych osobowych na terytorium UE jest Growth & Value Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Duninowska 9 87-800 Włocławek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu.

 

 

§ 2 Definicje

Metal - rozumie się przez to srebro w sztabach o różnej wielkości. Każda sztaba jest indywidualnie oznaczona, tj. posiada swój numer seryjny, logo producenta oraz wagę wyrażoną w uncjach (tr oz.). 1 tr oz = 31,1035 g.

Srebro jest przechowywane w magazynie celnym prowadzonym przez LOOMIS SCHWEIZ AG w Szwajcarii w miejscowości CH-8302 Zurich-Kloten przy ulicy Steinackerstrasse 49., dalej: LOOMIS.

„Klient” – każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do wykonywania czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar za pośrednictwem Spółki.

„Usługą”, jest odpłatne przeniesienie praw własności do Metalu oraz samego Metalu między użytkownikami LOOMIS. Spółka nie udziela wskazówek dotyczących wyników cenowych. Wszelkie opinie lub informacje udzielone przez Spółkę dotyczące jakiejkolwiek dynamiki rynkowej, w tym między innymi ceny, możliwych wyników inwestycyjnych lub warunków handlowych, ujawnione Klientowi, są indywidualnymi opiniami władz Spółki i nie mogą być interpretowane jako porady pod żadnym względem.

„Umowa” oznacza, w zależności od przypadku, każdą umowę, która istnieje między Spółką, a Klientem w związku ze świadczeniem którejkolwiek z Usług. W celu uniknięcia wątpliwości, każdą transakcję zawartą z Klientem będzie uważano za powodującą powstanie odrębnej Umowy.

 

 

§ 3 Płatności

1. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem przelewów bankowych w CHF, PLN, USD lub EUR.

2. Faktury będą wysłane na podstawie przesłanych przez Klienta danych w formie elektronicznej.

3. Dane osobowe Klientów są przekazywane podmiotom pośredniczącym wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.

4. Cena pozostaje niezmienna w momencie zawarcia Umowy. Szczegółowe warunki cenowe zostaną przedstawione Klientowi przez Spółkę w momencie zgłoszenia chęci zakupu Metalu przez Klienta.

5. Warunkiem zablokowania ceny Metalu jest opłacenie w 100% należności za Metal w ciągu 2 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży.

6. Cena sprzedaży obejmuje również koszty przechowania przez Spółkę przedmiotu sprzedaży w magazynie prowadzonym przez LOOMIS do czasu przeniesienia posiadania srebra na Klienta, jednakże nie dłużej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

7. Klient w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od podpisania Umowy zobowiązuje się do przekazania na adres elektroniczny do korespondencji Spółki informację o numerze umowy jaką zawarł z LOOMIS na przechowanie srebra. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółka nabywa prawo do obciążenia Klienta kosztami przechowywania srebra zgodnie z cennikiem LOOMIS. Klient zobowiązuje się uregulować należność z tytułu przechowywania srebra.

8. Spółka zobowiązuje się do złożenia na rzecz LOOMIS, na formularzu i w trybie obowiązującym w LOOMIS, oświadczenia (dyspozycja) do wydania srebra będącego przedmiotem niniejszej Umowy na rzecz Klienta w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin roboczych od godziny doręczenia informacji o numerze umowy o jakim mowa w §3 ust 7. Za godziny robocze strony uznają czas pracy magazynu LOOMIS od godz.8.00 do godz.16.00 we wszystkie dni robocze z wyłączeniem sobót i niedziel.

9. Klient oświadcza, iż pieniądze na zapłatę za Metal pochodzą z ujawnionych i opodatkowanych źródeł przychodu.

10. Klient i Spółka oświadczają, iż niniejsza transakcja nie jest związana z praniem pieniędzy jak również wspieraniem terroryzmu w rozumieniu Dyrektywy AML.

11. Klient chcący skorzystać z usług Spółki oświadcza, że:

a. Ma skończone co najmniej 18 lat,

b. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c. Jest i będzie przestrzegać prawa obowiązującego na terytorium kraju, z którego składa zamówienie, lub z którego uzyskuje dostęp do Usługi,

d. Ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich zezwoleń i zgód wymaganych do zawarcia Umowy, w tym posiada lub jest w trakcie zakładania konta w LOOMIS.

 

 

§ 4 Odpowiedzialność

1. Spółka ponosi odpowiedzialność za przechowanie metalu w terminach wskazanych w §3 ust. 7 oraz wydanie go zgodnie z terminami obowiązującymi w §3 ust. 8.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy i naruszenia spowodowane przez podmioty trzecie, takie jak LOOMIS.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w zakresie zakupu metali, rozliczenia podatków, uzyskania niezbędnych licencji do prowadzenia danej działalności oraz wszelkich innych czynności i okoliczności związanych z zakupem Metali.

Informacje przekazywane przez Spółkę w zakresie Metali są prywatnymi opiniami władz Spółki i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Spółka ani jej zarząd nie pełni funkcji i nie wykonuje czynności związanych z doradztwem inwestycyjnym.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji przekazanych w ramach Usługi.

Spółka nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest właściwa. Korzystając z Serwisu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Wszelkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez Klienta indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Klient powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.

Spółka nie zatajają żadnych informacji, które posiada, a których brak może spowodować szkody w mieniu Klienta. Opinie prezentowane w Serwisie odnoszą się do przyszłości oraz sytuacji obiektywnie niepewnych.

Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji dotyczących weryfikacji tożsamości, jeśli uzna to za konieczne lub właściwe w celu wypełnienia swoich zobowiązań względem Klienta, bądź zaangażowanych w ramach Usługi instytucji.

 

 

§ 5 Reklamacje oraz odstąpienie od umowy

1. Zważywszy, iż Cena zostanie ustalona w oparciu o notowanie srebra na giełdzie surowców, nad którą Spółka nie sprawuje kontroli, i niniejsza Umowa zostaje zawarta na odległość, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy.

2. Spółka dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby rozwiązać wszelkie problemy zgłoszone przez Klienta, ale jakiekolwiek opóźnienie w przekazaniu takiego sporu lub problemu może uniemożliwić lub zmniejszyć wartość rozstrzygnięcia takiej sprawy.

§ 6 Prawa autorskie

Treści znajdujące się na stronie Spółki są wyłączną własnością autora, ich kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie osobom trzecim jest zabronione.

 

 

§ 7 Zastrzeżenia

Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy realizacji zamówień od dowolnej osoby, która według prawa dowolnej jurysdykcji może nie być w stanie realizować transakcji w zakresie Usług lub której, zdaniem Spółki, Spółka nie może świadczyć swoich usług zgodnie z prawem tej jurysdykcji, niezależnie od tego, czy takie prawo lub przeszkoda faktycznie istnieje, czy może być wykonalne lub w inny sposób mieć skutek eksterytorialny.

Niedopełnienie obowiązków wynikających z Regulaminu może skutkować nieważnością Usługi.

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

a) zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,

b) nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa,

c) zmiany cennika,

d) usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników,

e) poprawa ochrony prywatności Użytkowników,

f) zmiany w polityce prywatności,

g) zapobieganie nadużyciom,

h) względy bezpieczeństwa,

i) zmiany technologiczne i funkcjonalne,

j) zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych,

k) zmiany redakcyjne.

Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie srebrobezvat.pl oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

Spółka może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

(I) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,

(II) musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

2. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy ze Spółką powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Spółkę. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy ze Spółką dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.

3. Postanowienia art. 8.1 c) f) oraz i) nie mają zastosowania do konsumentów i Spółka nie będzie na ich podstawie zmieniać umów zawartych z konsumentami.

Klientowi nie wolno korzystać z usług Spółki do jakichkolwiek czynności niezgodnych z prawem.

Ponieważ cena metali szlachetnych zależy od ruchów cen na rynku finansowym, których Spółka nie może kontrolować, Klient nie ma prawa do anulowania złożonych zamówień i zawartych Umów na w ramach Usługi. Jednak tam, gdzie to możliwe, Spółka dołoży uzasadnionych starań, aby pomóc Klientowi anulować zamówienia. Klienci, którzy chcą anulować zamówienie na zakup Metalu, powinni niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem spółki mailowo pod adresem: kontakt@independenttrader.pl, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość anulowania takiego zamówienia.

Spółka ma prawo do anulowania zamówienia, zwracając przy tym wszystkie otrzymane od Klienta środki przekazane w ramach Umowy.

Ryzyko związane z Metalem przechodzi na Klienta w momencie przeniesienia Metalu na paletę klienta przez LOOMIS.

 

 

Ochrona Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych. dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

b) w celu kierowania treści marketingowych w sposób, na który została wyrażona zgoda,

c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

d) dla celów analitycznych i statystycznych,

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Spółka nie będzie przekazywała danych osobowych Klientów do państw trzecich.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Istnieje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Istnieje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.